21/12/2021

ZonneleenTal van oude systemen brokkelen af omdat ze niet langer verenigbaar zijn met de frequentie van het nieuwe bewustzijn wat nu bij veel mensen ontwaakt. Door de Covid crisis en de totale ontmaskering van de overheid als uitvoerders van een dystopische controle agenda heeft de mondiale ontwaking nog aan momentum gewonnen. Dit zien we bijvoorbeeld aan de ondergrondse parallelle samenleving die nu overal georganiseerd wordt. Het zijn de eerste prille pogingen op weg naar een soevereine en vrije samenleving. Er zijn drie oude systemen die reeds duizenden jaren voor onderdrukking, onrecht en beperking zorgen op Aarde, namelijk (1) de georganiseerde godsdiensten, (2) geld als schuld en rente middel en (3) het getaxeerde en voorwaardelijke eigendom. Dit laatste concept wil de Russische politieke Anastasia partij graag een nieuwe invulling geven. Niet de visie uit het scenario van 'the great reset', namelijk: 'je zult niets bezitten en je zult gelukkig zijn'. In het toekomstscenario voorgesteld door het WEF is alles op Aarde het bezit geworden van de grote investeringsmaatschappijen en krijgt de mensheid enkel nog toegang tot jobs, verzorging, huizen, auto's, voedsel, enz... indien ze voldoende punten scoren op hun slavenpaspoort. Maar dat is niet de richting die we willen en zullen kiezen.   

Nee, de hoofdpijler van de Russische politieke Anastasia beweging is de onvoorwaardelijke teruggave van het land aan de bevolking/mensheid. Iedereen die dat wenst kan behoeder worden van 1 hectare land (een familiedomein of Zonneleen). Het domein is geen eigendom van de bewoners. Immers, men kan de Aarde, de grond, de lucht, het water, de rivieren, de dieren, de grondstoffen,..nu eenmaal niet persoonlijk bezitten. Ze behoren namelijk toe aan de gehele mensheid samen (behalve de dieren die uitsluitend aan zichzelf toebehoren). Maar de bewoners bezitten wel een allodium (Zonneleen of eigengoed). Allodium is een oude middeleeuwse term die duidt op een uitzonderlijke vorm van grondbezit, waarover het bezitsrecht absoluut is. Het is afgeleid van het Germaanse woord alauda (of allaz audaz) en betekent letterlijk 'overdraagbare bezittingen'. Er is ook een connectie naar het Engelse werkwoord to allot (toekennen) en het verwijst naar een bezit toegekend door God (alloted by God).

Men leent als het ware (van planeet Aarde) een stuk grond zolang men leeft (leengoed). In de meest beknopte definitie zei men in oude wetteksten dat boven een allodium alleen nog God en de zon stonden, vandaar de term Zonneleen. Iedere vorm van vruchtgebruik of rechtspleging binnen het betrokken grondstuk behoorde toe aan de bezitter/behoeder. Men kan namelijk de vraag stellen: aan wie behoort het land (en de planeet plus haar grondstoffen) eigenlijk toe? Aan een kleine elite die de plak zwaait of aan de mensheid als geheel? En heeft niet iedereen het geboorterecht op een stukje grond om voor zichzelf te kunnen zorgen, zoals bij vele natuurvolkeren ooit het geval was? Trouwens, wie heden ten dage grond koopt en een huis bouwt, is daarom geen echte eigenaar. Probeer maar eens een jaar de taksen en grondbelastingen niet te betalen, 'jouw' huis en grond worden aangeslagen. Of wanneer een overheid beslist om ergens een weg aan te leggen, dan wordt je simpelweg onteigend.


Het eigendomsrecht kent een lange en troebele geschiedenis en is ooit begonnen toen veroveraars (onrechtmatig) het land claimden dat ze (vaak gewelddadig) innamen. Tegenwoordig wordt zomaar aanvaard dat het land eigendom is van de kroon, de staat of zelfs van corporaties. Want landen zijn geen onafhankelijke, culturele entiteiten. Nee, het zijn allemaal corporaties die ingeschreven staan op de beurs. Landen zijn bedrijven met werknemers (de burgers) die een nummer en een digitale kredietpas opgedrongen krijgen en die moeten betalen om ergens op Aarde te mogen verblijven. Het heffen van belastingen is dan ook niet 'normaal en logisch' zoals velen nog steeds denken. Beide handelingen (het zich onrechtmatig toe-eigenen van het land en belastingen innen) zijn in feite gelegaliseerde diefstal systemen.

Het Zonneleen (of allodium) kan niet worden verkocht, het kan enkel worden overgedragen (erfenis) aan een familielid. Een landperceel wordt door het lokale bestuur vrijelijk geschonken aan de mensen (die dat wensen). Na 5 jaar volgt dan een officiële evaluatie en enkel wanneer de bewoners blijk geven het domein goed te beheren, verkrijgen ze effectief de wettelijke en geregistreerde landtitel van allodium. Wanneer de bewoners hun 'claim' waardig zijn, wordt het familiedomein 'vrij erfgoed', 'voorouderlijk land', 'moederland', 'kin's domain', 'familiedomein', ‘leefhectare’, ‘Zonneleen’, ‘allodium’,...er zijn dus verschillende termen en synoniemen voor.

Het familiedomein op zich is niet belastbaar (zoals grondlasten of kadastraal inkomen). Enkel de productie, activiteiten of ondernemingen die op het familiedomein gestart worden, kunnen aanleiding geven tot het vrijwillig betalen van een bijdrage aan de gemeenschap (geen be-last-ing, maar een schenking). Elk regionaal bestuur kan een eigen versie schrijven van de Zonneleen erfgoed wetgeving omdat ieder land anders is qua oppervlakte, sociale structuur, politieke situatie, grondrechten, economie, ecologie,…

Het verkrijgen en inrichten van een Zonneleen (familiedomein) stelt de bewoners in staat om vrij en soeverein te leven. De impact is immens. Het Zonneleen opent de mogelijkheid om zichzelf en het gezin te voorzien in de 5 basisbehoeften (onderdak, voedsel, water, energie en verwarming), om inkomsten- of ruilbronnen te starten, en om onafhankelijk van het systeem te worden. Dit is net het tegenovergestelde van wat de WEF en VN agenda's voor ogen hebben. Zij willen een maatschappij creëren die volledig afhankelijk is van big tech, big finance, big pharma, big agriculture,... waarbij de burgers digitaal gecontroleerd en gemanipuleerd worden door big brother. Nochtans kan het leven veel eenvoudiger geregeld worden. Geef ieder gezin een stuk land en laat de mensen met rust. De enige drie regels die we hoeven te respecteren zijn: niet doden, niet stelen en niet dwingen. That's it. Deze drie logische richtlijnen worden trouwens voortdurend overtreden door de overheid zelf.    


Dit zijn enkele richtlijnen voor de erfbare landgoed wetten (in Rusland)

Eerst 2 belangrijke begrippen:

#1#  Een Zonneleen of allodium is een autonoom permacultuur familiedomein van 1 hectare.
#2#  Een Levensdorp is een cluster van Zonnelenen (tussen 20 en 200 familiedomeinen) rond een centrale gemeenschappelijke dorpskern. 

→ Vrije  en gratis schenking van 1 hectare bewerkbare grond (per familie, gezin, partners, alleenstaanden en hun kinderen) als basisrecht om voor zichzelf en het gezin te kunnen zorgen.
→ Het land wordt na evaluatie een wettelijk erkend Zonneleen van de bewoners voor onbeperkte tijd (een allodium).
→ Het Zonneleen wordt niet belast en is vrij van taksen.
→ Het individuele Zonneleen maakt bij voorkeur deel uit van een grotere dorpsgemeenschap van gelijkaardige familiedomeinen (van minimum 20 tot maximaal 200 domeinen bijvoorbeeld). 
→ Alle nutsvoorzieningen (energie, water, afvalbeheer,…) en ook alle tuinen en gebouwen op het individuele Zonneleen worden (met hulp der dorpsgemeenschap) door de bewoners zelf bekostigd, gebouwd en ingericht. 
→ Het land kan niet verkocht of verhandeld worden. Het Zonneleen wordt overgedragen aan de directe nakomelingen via (niet belaste) erfenis. 
→ Het behoederschap van het Zonneleen is onbeperkt in tijd (eeuwigdurend vruchtgebruik).
→ Het Zonneleen kan niet gebruikt worden om belastingen of boetes te ontwijken of te ontlopen. Dit om grond speculatie en andere malafide praktijken te vermijden.
→ De bewoners zijn de behoeders en de beschermers van het Zonneleen en tonen hun meesterschap bij de inrichting en het management van het domein. Enkele concrete aanbevelingen (via unanieme dorpsbeslissing): het land mag niet verkommeren, de dorpswegen tussen de buren worden regelmatig onderhouden, dieren die vrij rondlopen mogen geen overlast veroorzaken voor andere bewoners, het huis dient bewoonbaar en comfortabel te zijn, het verhogen van de biodiversiteit en zelfredzaamheid behoren tot de streefdoelen, enzovoort...eigenlijk allemaal gewoon logische dingen.
→ Er kunnen één of meerdere activiteiten worden opgestart als mogelijke inkomstenbron. De bedoeling is om financieel onafhankelijk te worden dankzij het Zonneleen en de eigen creativiteit. Er wordt een businessplan opgemaakt wat samen met de aanvraag tot gratis land ingediend wordt. Financiële inkomsten kunnen nuttig zijn zolang het geldsysteem nog bestaat. Eenmaal de mensheid (psychologisch en spiritueel) 'klaar' is, wordt in de toekomst voor een schenkeconomie (Ubuntu) gekozen (in plaats van een geldeconomie).
→ Mogelijke activiteiten: voedselteelt en verkoop, ecotoerisme, ambachten, artisanale creaties, kunst, healing, cursussen, educatie, enzomeer.
→ Deze activiteiten dienen ten eerste legaal te zijn volgens de wetgeving van het land en ten tweede in overeenstemming met het dorpsreglement. Als het dorp samen beslist om vegetarisch of alcoholvrij te zijn, dan kunnen bvb. geen dieren geslacht worden of zelfgestookte jenever gemaakt.
→ De activiteiten vormen een integraal en noodzakelijk onderdeel van de dorpsgemeenschap. Er is een brede uitwisseling en een vruchtbare samenwerking.
→ De geld genererende activiteiten op het Zonneleen zijn belastbaar volgens de economische wetgeving van een land (zolang landen als corporaties nog bestaan).
→ De opbrengsten/winsten uit de activiteiten stromen bij voorkeur terug naar de lokale gemeenschap. Het steunen van grootbanken en multinationale corporaties wordt afgeraden.
→ Het aangaan van bankleningen en hypotheken wordt afgeraden. Bij geldgebrek worden alternatieve oplossingen gezocht binnen de dorpsgemeenschap.
→ Het Levensdorp wordt georganiseerd via zelfbestuur en via consensus/consent beslissingen van alle bewoners samen.
→ Het Levensdorp kan (na unaniem akkoord) richtlijnen uitschrijven voor wat betreft de inrichting van het Zonneleen. Zoals de keuze voor tiny house bewoning, 1/3 voedselbos op het domein, hernieuwbare energie, duurzame materialen, biologische tuinbouw technieken, respectvolle omgang met dieren,...


De voornaamste doelstellingen van de Anastasia Moederland Partij (in Rusland).

→ De mogelijkheid openen tot een harmonieuze levenswijze en het faciliteren van verbindende ceremonies die in staat zijn de liefde in de gezinnen voor altijd te bewaren.
→ De creatie van familiedomeinen (Zonneleen) en kleinschalige nederzettingen (Levensdorp) als duurzame woon-, leef- en werkplaatsen voor de huidige en toekomstige generaties.
→ Het verlenen van hulp, steun en kennis bij de economische, ecologische, spirituele en culturele opleving van het land.
→ De basis leggen voor een welvarende regio waar gezinnen harmonieus en liefdevol samenleven, omringd door een schoon milieu en een groene omgeving. 
→ Het aanbieden van (politieke en andere) educatie aan de bevolking en hen hulp bieden bij de bescherming van hun rechten, vrijheden en legitieme belangen (op basis van de grondwet van een land en de Universele Rechten van de Mens).
→ Het vertegenwoordigen van de belangen van de burger én de mens bij de overheid en bij de lokale besturen.
→ Het verkondigen en uitdragen van de meningen der mensen over kwesties van het openbare leven om deze onder de aandacht van het grote publiek en de overheid te brengen.
→ Het deelnemen aan het sociale en politieke leven van de samenleving, het participeren aan verkiezingen, referenda, publieke en politieke acties. 
→ Het benoemen en afvaardigen van kandidaten voor het (Russische) parlement (Doema).

Bovenstaand bericht over het Zonneleen komt uit een veel langer artikel wat verscheen op de Indigo Pixie blog: Moederland Partij.


Bonus

Het Zonneleen (of het recht op een stuk grond) maakt deel uit van een serie mensenrechten die onschendbaar, onbetwistbaar, onvoorwaardelijk en absoluut zijn. Deze rechten worden al eeuwenlang met de voeten getreden door allerlei geldmagnaten, superrijken, instanties, banken, overheden, koningen en dictators. En nu, met de Covid hoax in volle uitvoering, wil men ook de laatste rechten afpakken, namelijk het recht op je eigen lichaam, op je eigen DNA, op je eigen gezondheid, zelfs het recht op zuurstof en het recht op vrijheid van deelname aan de maatschappij. Hieronder is een overzicht van enkele onvervreemdbare rechten van elke mens. Verschillende daarvan werden opgesteld bij de Amerikaanse revolutie en onafhankelijkheid in 1776. Rechten nr. 23, nr. 25 en nr. 44 spreken over het Zonneleen. Gezien de huidige crisis zou men daar nog nieuwe rechten aan kunnen toevoegen, zoals: het recht op fysieke integriteit, het recht op medische vrijheid zonder consequenties, het recht op onvoorwaardelijke deelname aan de maatschappij,...  

01. Het recht op vrije keuze.
02. Het recht op privacy.
03. Het recht om te reizen zonder beperkingen en voorschriften.
04. Het recht op leven.
05. Het recht om te sterven.
06. Het recht op vrijheid.
07. Het recht op het nastreven van geluk.
08. Het recht om have en goed (roerend en onroerend goed) te verwerven en te bezitten, om ervan te genieten en het te beschermen.
09. Het recht op individuele soevereiniteit.
10. Het recht op zelfbestuur.
11. Het recht om geen (directe noch indirecte) belastingen en accijnzen te betalen.
12. Het recht om contracten af te sluiten.
13. Het recht om via eigen arbeid in het levensonderhoud te voorzien.
14. Het recht op vereniging en op vergaderen en samenkomen.
15. Het recht op vrije meningsuiting.
16. Het recht op vrije eredienst.
17. Het recht op vrije pers.
18. Het recht op schadeloosstelling.
19. Het recht om mee te beslissen over de wetten, d.w.z. of de wetten goed en gewenst zijn of slecht en ongewenst.
20. Het recht om te stemmen.
21. Het recht om anoniem te blijven.
22. Het recht op een eerlijk proces.
23. Het recht op een allodiale titel (Zonneleen), onaantastbaar door wie dan ook.
24. Het recht om niet te gehoorzamen aan wetten, handelingen, maatregelen, codes, verordeningen, straffen, boetes, vergoedingen, licenties, vergunningen, enzovoort... die in strijd zijn met de hogere grondbeginselen (mensenrechten) en de fundamentele wetten van het land (grondrechten).
25. Het recht op zelfbehoud van jezelf, je familie en jouw allodium (Zonneleen).
26. Het recht om te jagen.
27. Het recht om jezelf te voorzien in de basisbehoeften.
28. Het recht om veilig en beschermd te zijn (zowel persoonlijk als wat betreft jouw bezittingen) tegen onredelijke doorzoeking en inbeslagneming.
29. Het recht op individuele verantwoordelijkheid.
30. Het recht op vrije expressie en uniek zijn.
31. Het recht om kinderen te verwekken en te baren.
32. Het recht om je kinderen in vrijheid op te voeden, (huis)onderwijs te geven en hen te verzorgen.
33. Het recht op bekering tot een andere religie.
34. Het recht om een regering af te zetten indien ze de mensenrechten en grondrechten niet langer respecteert.
35. Het recht om wapens te houden en te dragen.
36. Het recht op zelfverdediging.
37. Het recht op bescherming door een politiemacht die in dienst staat van de burgers.
38. Het recht om te kopen en te verkopen.
39. Het recht op een raadsman.
40. Het recht om te betogen en te rebelleren tegen de tirannie van de overheid.
41. Het recht om met rust gelaten te worden.
42. Het recht om niet te worden gedwongen tot prestaties of tot medewerking door middel van chantage, dwang, omkoping, geweld of tirannie.
43. Het recht op volledige transparantie bij de regering en de bestuursdiensten.
44. Het recht om geen enkele inmenging van overheidswege op jouw bezitting en allodium te dulden.
45. Het recht om al jouw individuele en onvervreemdbare rechten te beschermen.


Geen opmerkingen

Een reactie posten

© Anastha Aurora
Maira Gall