13/11/2021

Levensboerderijen

Systeemcrash

De geschiedenis herhaalt zich telkens weer. Beschavingen ontstaan, blijven een tijdje bestaan en verdwijnen dan weer. Geschiedkundigen stellen vast dat vaak dezelfde parameters en oorzaken aanwezig zijn die de ondergang van een beschaving uitlokken en bespoedigen. Er zijn externe factoren die een rol spelen zoals klimaatveranderingen, natuurrampen, pandemieën, hongersnoden, tekorten aan hulpbronnen, ecologische verstoringen (ontbossing, watertekorten, verwoestijning, uitputting van grondstoffen,...),... én er zijn ook interne factoren zoals corrupte overheden, oorlogsituaties, verval van sociale cohesie, toenemende maatschappelijke ongelijkheid, teloorgang van kennis en creativiteit, economische en monetaire instabiliteit,...

Geen enkele beschaving blijft uiteindelijk bestaan, ook niet de ooit machtige culturen zoals het Babylonische rijk, de Egyptische dynastieën, het Romeinse rijk, het Byzantijnse rijk, de Vedische tijd in Indië, de Maya's, Atlantis,...In de huidige tijd zijn tal van factoren aanwezig die wijzen op de ondergang van onze beschaving. Sommigen beweren zelfs dat de instorting doelbewust wordt uitgelokt of bespoedigd om een nieuwe machtsstructuur te kunnen installeren (gekend als the great reset).

Gelukkig zien en begrijpen steeds meer mensen wat er aan de hand is. Overal zijn nu initiatieven bezig als antwoord op de teloorgang en ontsporing van de maatschappelijke systemen. Denk aan de familiedomeinen, lichtdorpen en ecodorpen die overal ontstaan of de parallelle samenleving. Uit Frankrijk komt 'Les fermes de la vie', een mooi concept als antwoord en voorbereiding op een mogelijke instorting van de maatschappij. Hun visie is tamelijk dramatisch en grimmig. Ze gaan uit van een complete vernietiging en teloorgang van het oude systeem, vooral door klimatologische rampen. Maar het zou wel eens kunnen dat het gevaar eerder uit een andere hoek komt, van dingen als de uitrol van een fascistische controlestaat, de great reset, transhumane smart cities, platgespoten bevolkingsgroepen, een cyberattack met internet uitval, economische blokkades, een monetaire crash, georkestreerde voedseltekorten of vaccins en virussen ontwikkeld in labo's als biologische wapens,...

In ieder geval is hun concept waardevol, zelfs indien er niets gebeurt. Wat totaal onwaarschijnlijk is, want het is al volop bezig. Het nieuws sijpelt door dat boeren in de VS staatsgeld krijgen om hun oogst te vernietigen en subsidies ontvangen om niets te kweken en hun land braak te laten liggen. Daar bovenop zijn er de vele havenblokkades voor de containerschepen (zogezegd wegens besmettingsgevaar en personeelstekort). Het lijkt alsof men een kunstmatige voedselschaarste wil creëren. Enkele initiatieven die daar op kunnen anticiperen zijn CSA (België), AMAP (Frankrijk), Farm to Fork en de REKO Rings. Een REKO ring is, net als een AMAP en de CSA Plukboerderijen, een lokaal initiatief om rechtstreeks (bio)voedsel te kopen bij de boer. Het werkt via Facebook maar wellicht zijn er nog andere connectie mogelijkheden, hier kun je de regels nalezen. Producenten en consumenten doen dus direct zaken met elkaar zonder tussenpersonen zoals multinationals, transportbedrijven, supermarkten, banken, enz. en ondertussen steunt men uiteraard de lokale bioboer.        

Ter aanvulling nog even het verschil tussen een familiedomein en een levensboerderij. Beiden zijn 1 hectare groot en gericht op lokale zelfvoorziening, maar het familiedomein is bedoeld als autonome woon- en leefplaats voor een meer-generatie familie terwijl de levensboerderij niet bedoeld is als permanente woonplaats maar als mogelijkheid tot voedselproductie en samenwerking voor 500 mensen.

Levensboerderij

Wat is een levensboerderij, wat is het concept? Een levensboerderij is in het kort een hectare grond die 500 mensen kan voorzien in een aantal basisbehoeften waaronder voornamelijk voedsel. Ook is het een trefpunt voor samenkomsten waar gewerkt wordt aan oplossingen en alternatieven in functie van het simpelweg overleven na de crash en de uitbouw van een nieuwe samenleving daarna. Dit is de vraag die gesteld wordt: 'hoe kunnen we een systeemcrash overleven én tegelijkertijd een nieuw samenleef model lanceren'. Een crash die zoals gezegd diverse oorzaken kan hebben: klimaatverstoringen, natuurrampen, economische en monetaire crash, oorlog, pandemieën, zonnevlam killshot, internet blackout,...Een crash die alle sociale en maatschappelijke hulp- en opvangsystemen in enkele dagen of weken volledig uitschakelt en de samenleving terug katapulteert naar het stenen tijdperk. Een volgende vraag kan dan zijn: 'wat hebben we in feite nodig om voorspoedig te leven (vooral in woelige en moeilijke tijden)'?

° Comfortabel onderdak, hernieuwbare energie en verwarming.
° Zuiver drinkwater om te koken, te wassen en te drinken.
° Gezond (en goedkoop) voedsel in voldoende hoeveelheden.
° Verzorging en ondersteuning bij ziekte en ongevallen.
° Een goede educatie voor de kinderen, jongeren en volwassenen.
° Duurzame en ethische technologie die ten goede komt aan allen.
° Morele wetenschap die oplossingen ontwikkelt in harmonie met Aarde en mens.
° Een zinvolle activiteit zonder exploitatie en onderdrukking van anderen.
° Een hoogstaande en levende cultuur zonder decadentie en corruptie (wat typische kenmerken zijn van een eindfase zoals nu).

Het bouwen van een nieuwe beschaving

De basis van de nieuwe samenleving zijn de mensen. Niet de overheid, niet de politiek, niet de economie, niet de religie, niet big tech, big pharma of big data...maar DE MENSEN zelf. Enkel soevereine en vrije mensen kunnen een soevereine en vrije samenleving creëren zonder machtsmisbruik. Deze vrije mensen wonen in kleine gemeenschappen die zichzelf in de basisbehoeften voorzien en in harmonie met de natuur leven en gedijen. In de huidige maatschappij worden de mensen 'gemaakt en gesmeed' door het systeem. Deze systemen (overheid, instituten, scholen, bedrijven, ziekenhuizen, fabrieken, supermarkten, smart cities,...) manipuleren en kneden de mensen zodanig van geboorte tot dood dat vrijheid, eigenheid en creativiteit verdwijnen. In de nieuwe wereld is dit net omgekeerd. Het systeem is ondergeschikt aan de mensen en staat ten dienste van een vrije, gezonde en soevereine wereld.

Er is tijd, energie en geld nodig om deze nieuwe wereld voor te bereiden en levensvatbaar te maken. De mensen dienen zich dus daadwerkelijk te engageren en verantwoordelijkheid te nemen. Revoluties en burgeropstanden zijn niet nodig. Die hebben altijd een verkeerde uitwerking waarbij de zwaksten het onderspit delven en de machthebbers daarna gewoon een nieuwe cyclus van controle en onderdrukking beginnen. De levensboerderijen wensen ook geen hulp van Europese of nationale instituten omdat de kans op compromissen, bemoeienis en recuperatie te groot zijn. Enkel een contact met de burgemeesters van de gemeenten waar de levensboerderijen komen, kan gewenst zijn. 

Een levensboerderij begint met één geïnspireerde en enthousiaste voortrekker die door zijn beslissing en motivatie het leven kan 'redden' van 500 mensen, zelfs meer indien er rekening wordt gehouden met het domino effect dat dit idee kan opleveren. Deze mens heeft, net als iedereen, tal van gebreken en kwaliteiten maar het enige wat van belang is om te starten is vriendelijkheid, openheid en motivatie. Men dient te begrijpen dat de mensen die de levensboerderijen starten en uitbouwen nog niet 'aangepast' zijn aan de nieuwe, toekomstige samenleving. Velen komen uit een oude perceptie waar natuur, dieren en zelfs andere mensen niets meer zijn dan gebruiksvoorwerpen. Ze komen uit een consumptiesysteem in disbalans waar het natuurlijke evenwicht verstoord is. Ze denken vaak nog in termen van schaarste, concurrentie en tekort. Het vraagt een hele aanpassing, voorbereiding en heropvoeding om een nieuwe wereld te creëren waar de nadruk ligt op lokale productie, solidariteit en lange termijn denken. Deze overgangsfase wordt dus een intens en hobbelig parcours. Velen hebben innerlijke heling nodig en worden door de omstandigheden bijna gedwongen te leren omgaan met hun schaduwkanten.

Vooral omdat de levensboerderijen honderden mensen met elkaar zullen verbinden voor een gezamenlijk doel (de groep voorzien in de basisbehoeften én een nieuwe samenleving vormgeven). Het is onvermijdelijk dat er mensen in de groep zullen zitten die andere inzichten en visies hebben, die argumenten zullen aanbrengen om het anders te doen, om het op hun manier te doen. Het kan evenwel belangrijk zijn om een bepaald pad te volgen om eindeloze discussies te vermijden. Het leerproces gaat met vallen en opstaan. Experimenteren is toegestaan, maar een uitgestippeld pad werkt als een gids die de weg toont naar een eindbestemming. Dit pad vind je terug op de Franse website.

De mens die het initiatief neemt tot het starten van een levensboerderij, staat niet alleen. Hij of zij wordt gesteund door een veertigtal anderen die elk op een bepaald gebied hun expertise, tijd en energie inzetten om de gemeenschap vooruit te helpen. Eén levensboerderij is niet voldoende, want een geïsoleerde zelfhulp boerderij in een landschap van lege supermarkten, kapotte aanvoerlijnen, failliete bedrijven, monocultuur landschappen en slimme steden zal het niet redden. Er zijn veel levensboerderijen nodig die elkaar steunen en helpen. Er zijn ook veel verschillende vaardigheden nodig om alles te produceren wat nodig is om autonoom te worden (eenmaal het systeem crasht en de aanvoerlijnen wegvallen). Dit kan gaan van kledij en schoenen tot brandstof voor wagens en grondstoffen zoals metaal. Zolang de huidige 'beschaving' nog functioneert, kunnen de boerderijen zich organiseren en specifieke taken opnemen, producten vervaardigen of ambachten aanleren. Tussen de boerderijen zullen veel dingen circuleren en uitgewisseld worden, zoals apparaten, voorwerpen en producten natuurlijk, maar ook kennis en hulp. Hoe meer levende zelfhulpboerderijen er zijn, hoe groter de kans op overleven onder verstorende klimaatomstandigheden, instortende beurzen en hunger games regeringen die de wet van de jungle prediken. De levensboerderij biedt uiteraard voedsel in de vorm van groenten, fruit, granen, noten, zuivel en dieren, maar ook drinkwater, brandstof, zaden om te ruilen,...én een plaats om samen te zijn, elkaar te helpen, het leven te vieren en in vrede en vriendschap te verbroederen. 


Kenmerken van een levensboerderij


Een levensboerderij is een terrein of een hoeve met een oppervlakte van 1 hectare die een gemeenschap van 500 mensen kan steunen en helpen bij het invullen van de 5 basisbehoeften (onderdak, voedsel, water, energie, verwarming plus educatie). Tuinbouw via permacultuur technieken genereert een veel hogere opbrengst dan via conventionele methoden. Eén hectare kan dan 500 mensen voeden. Levensboerderijen die dicht bij een stad liggen, kunnen de hulp verdelen: 300 mensen in de buurt van de boerderij die aansluiten en 200 mensen uit de stad. Belangrijk: op de levensboerderij is er GEEN politiek, GEEN religie en GEEN discriminatie. Deze wanen behoren tot de oude wereld en zorgen alleen maar voor nutteloze discussies. De hectare landbouwgrond ligt bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de reeds bestaande woonhuizen en bezit de mogelijkheid tot een betrouwbare watervoorziening (bron, waterput, meer, vijver, rivier,...). Reken op 4 jaar ontwikkeling om een boerderij productief te krijgen met een optimale kwaliteit van werking en opbrengst.

Enkele andere kenmerken

° Zelfredzaamheid
-> de basisbehoeften worden voorzien --- alle benodigdheden en gebruiksvoorwerpen worden lokaal en ambachtelijk gemaakt (import en export zijn stil gevallen) --- alle nuttige kennis en wijsheid wordt opgeschreven, bewaard en doorgegeven aan volgende generaties.

° Veerkracht -> er wordt geanticipeerd op mogelijke aanvallen, uitval situaties en tegenslagen --- dit kan gaan van chaotisch weer, droogte, overstromingen, fysieke aanvallen,... of verlies van oogsten, plagen, sterfgevallen en het verlies van sociale en culturele netwerken.

° Weinig energie -> er kan een periode zijn waar de enige beschikbare energie en verwarming het hout uit de bossen zal zijn --- de bossen dienen te worden beschermd en er komen overal waar mogelijk nieuwe aanplantingen --- laag rendement kachels en open haarden zijn te mijden --- er wordt gestreefd naar het gebruik van thermische zonne-energie en huis windmolens.

 ° Lage technologie -> er kan een tijd zijn waar apparaten die werken op elektriciteit niet functioneren en auto's niet rijden (ook het openbaar vervoer is stil gevallen).

De gemeenschap

De gemeenschap is een gemiddelde doorsnede van de bevolking: baby's, kinderen, tieners, volwassenen, bejaarden, mindervaliden,...Al deze mensen hebben verschillende behoeften en brengen verschillende dingen aan de gemeenschap. Kinderen zijn belangrijk want ze zijn de toekomst. De volwassenen dienen oplettend en vooral zorgzaam te zijn naar de kinderen toe. Het is belangrijk hen de juiste en ware kennis en wijsheid bij te brengen. Geen leugens meer. De gemeenschap is autonoom. Alle problemen worden binnen de gemeenschap opgelost. Verplaatsingen tussen de boerderijen kunnen moeilijk zijn door het gebrek aan werkend vervoer (afhankelijk van de aard van de crisissituatie).

Wanneer we uitgaan van het meest donkere scenario, namelijk een totale instorting van het hele systeem in combinatie met een enorm aantal slachtoffers (volgens sommigen veroorzaakt door de vaccinaties die onder meer bedoeld zijn als time released genocide en sterilisatie middel), zal er op korte tijd heel wat veranderen waardoor een nieuwe aanpak nodig is. Voor de instorting van de maatschappelijke structuren was eigendom een fundamenteel recht, na de instorting zal het recht op eigendom grotendeels worden verdrongen door het recht om te leven (wat veel belangrijker zal zijn). Dit recht kan worden besproken op de boerderijen die dan het gezag hebben over hun woongebied en rekening houden met zones voor landbouw, bos, huisvesting en ontspanning. In dit scenario is het waarschijnlijk dat er voldoende woningen beschikbaar zullen zijn om de overlevenden te huisvesten (gezien de vele sterfgevallen en leegstaande huizen). Men kan ook al rekening houden met de mogelijkheid dat veel huizen niet aangepast zijn aan de nieuwe omstandigheden na de crash van de aanvoerlijnen. Er is geen elektriciteit, geen stromend water, geen riolering, geen vuilnis ophaling, geen telefoon, geen internet,... en er is ook geen overheid, geen sociale opvangsystemen, geen ziekenhuizen, geen winkels,...Er kunnen woelige situaties zijn op klimatologisch vlak met zware stormen en extreme temperaturen. De nieuwe woonunits zullen na de crash langzaam tot stand komen door huizen te bouwen in natuurlijke materialen (aarde, stro, steen,...) die duurzaam, ecologisch en autonoom zijn, goed bestand tegen brand en natuurrampen.

Het land

Elke levensboerderij bevat:

° een terrein van 1 hectare (10.000 m2)
° een levende omheining rond het terrein gemaakt van eetbare struiken en bomen
° een afvalwaterzuiveringssysteem op basis van planten
° wateropvang systemen of waterputten met een minimale voorraad van 200 m3
° een boerderij met pluimvee en andere dieren
° een teeltgebied met verhoogde permacultuur bedden
° een boomgaard met ongeveer 1000 fruitbomen en bessenstruiken
° een compostzone
° minimaal 4 droogtoiletten
° twee broodovens
° een keuken van 200 m2
° een grote vergaderzaal voor 500 mensen
° een geneeshuis met een dozijn bedden
° een atelier voor ambachten, artisanale producten, workshops en herstellingen
° stenen paden
° bijenkorven
° ijskelders en andere technieken om voedsel te bewaren
° de woonhuizen liggen op wandel- of fietsafstand rond de boerderij

De tijd

Het duurt vier jaar voordat alle elementen van de levensboerderij op punt staan en een zekere symbiose bereiken die een harmonieuze ontwikkeling en bevoorrading kunnen garanderen. Deze vier jaar dienen ook om de mensen te verzamelen, te informeren en te 'herscholen'. Indien de perceptie van de mensen niet verandert, dan zullen zij dezelfde problemen creëren en dezelfde dwaasheden blijven herhalen. Iedereen is in min of meerdere mate 'beschadigd' door het mensonwaardige systeem van indoctrinatie waaruit hij of zij komt. Het gedrag en de gedachten van de mensen bepalen de nieuwe toekomst en deze overtuigingen kunnen niet langer gebaseerd zijn op ego, schaarstedenken en competitie. In de nieuwe tijd neemt iedereen verantwoordelijkheid voor denken en doen, want echte vrijheid gaat altijd samen met verantwoordelijkheid. Een ander aspect is om de mensen al voor te bereiden op de verschrikkelijke tragedies die nu en vooral straks zullen plaatsvinden tijdens en na de crash.

Geld          

Er is geld nodig om een levensboerderij te creëren tijdens de fase voor de crash. Dit geld is afkomstig van de deelnemers die een jaarlijkse bijdrage betalen aan een coöperatieve vereniging. Er zijn verschillende mogelijkheden te onderzoeken en bedragen te berekenen waaronder de aankoop of huur van het land en de jaarlijkse werkingskosten. Een hectare landbouwgrond kost in Frankrijk gemiddeld 5.000 €. In Oost-Europese landen zijn de prijzen veel lager. Een stenen boerderij met grond vind je voor 100.000 €. Wellicht zullen sommige gemeenten gratis grond ter beschikking stellen, vooral wanneer de situatie steeds dramatischer wordt. Nu al zijn er Franse gemeenten die hun grond gratis openstellen voor voedselteelt door de bewoners. De werkingskosten bedragen 30€ per jaar voor een alleenstaande en 50€ voor een gezin. Van elk lidmaatschapsgeld wordt een euro ingehouden om de vereniging te financieren en een andere euro om de groep van facilitatoren te financieren. De rest, 28€ of 48€, is bestemd voor de boerderij en wordt beheerd door de hoofdverantwoordelijke. De vereniging heeft geen rechten op dit deel van de lidmaatschapsgelden, maar zorgt ervoor dat het geld wordt gebruikt voor het oorspronkelijke doel, namelijk de bouw en de uitbating van een levensboerderij.

Stappenplan

° Het zoeken naar en het vinden van een geschikte boerderij of een hectare grond.
° Mensen verzamelen rond het project, taken verdelen.
° De infrastructuur bouwen of het bestaande gebouw renoveren/inrichten.
° Een levende omheining aanleggen van eetbare struiken en bomen.
° Het verzamelen van non-gmo zaden en oude raszuivere zaden en planten.
° Permacultuur voedseltuinen aanleggen.
° Boomgaard aanleggen.
° Medicinale plantentuin aanleggen.
° Watervoorziening veilig stellen.
° Wegen aanleggen.
° De verschillende faciliteiten organiseren (geneeshuis, atelier, workshops,...).
° Kennis verzamelen en bewaren, bibliotheek aanleggen.
° Onderzoek naar alternatieven voor brandstof en energie.
° Bestaande woonhuizen in de omgeving aanpassen zodat ze minder afhankelijk zijn van de nutsvoorzieningen.
° Integratie van zorgbehoevende mensen (bejaarden, mindervaliden, weeskinderen,...).
° Pluimvee, boerderijdieren en paarden fokken.
° Beginnen met het verdelen van de specialisaties van de verschillende boerderijen.
° Het voorbereiden van de oogst en het bewaren van voedsel.
° Het regelen van communicatie en transport tussen de boerderijen.
° De educatie van de kinderen en volwassenen voorbereiden.
° Preventieve en holistische geneestechnieken aanleren.
° Ambachten aanleren en de gemeenschap voorbereiden op productie van kledij, verzorgingsproducten, schoenen,...
° De veiligheid garanderen van de gemeenschap tijdens en na de crash.
° Procedures opstellen voor omgang met ontheemde vluchtelingen en dolgedraaide 'zombies' die een gevaar vormen voor de gemeenschap.
° Humor, vreugde en optimisme leren bewaren tijdens de moeilijke jaren.
° Kinderen opvoeden tot nieuwe leiders en pioniers vol empathie en respect (voor mens, natuur en planeet).
° En nog veel, veel meer...


Het zou wel eens kunnen dat er heel wat zal veranderen in de komende jaren en dat iedereen die nu leeft straks in een woelige periode zal terechtkomen. Een periode die niemand ooit al heeft meegemaakt. Veranderingen en crisissen zijn altijd beangstigend. Velen zullen in paniek raken door het wegvallen van overheid, leidinggevenden en sociale netwerken. Vooral wanneer dit gepaard gaat met klimaatverstoringen en voedseltekorten. Enkel de sterksten zullen het halen samen met de mensen die zich nu al voorbereiden. Het wordt een sprong in het onbekende. Maar er ligt ook een mooie kans te wachten. De mogelijkheid om een nieuwe en betere wereld te creëren op de puinhopen van een oude beschaving. No fear, stay strong, connect & prepare, grow food. 

Geen opmerkingen

Een reactie posten

© Anastha Aurora
Maira Gall